Scroll Top

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на интернет магазина www.icenter.bg и извършването на покупки на стоки през него

1. Предмет и правно значение

1.1. Настоящите Общи условия са приети от “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта www.icenter.bg от потребителите на предлаганите от него услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между “ЕИ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и потребителите на уебсайта www.icenter.bg

• правата и задълженията на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.

1.2. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите на уебсайта www.icenter.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

“ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД има право, но не е задължено да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Общи условия.

Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.

1.3. Общите условия са публикувани на видно място на уебсайта www.icenter.bg и са достояние на всеки посетител.

1.4. Публикуването на стоки на уебсайта www.icenter.bg се счита за публична покана към потребителите да отправят до “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

1.5. Маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумпция, че потребителят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

2. Данни за “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и за уебсайта www.icenter.bg:

www.icenter.bg е уебсайт за електронна търговия – продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

Уебсайтът www.icenter.bg е собственост на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД, Булстат: BG201053538, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.68, МОЛ: Йордан Йорданов, тел. 056/841122.

Всички цени публикувани на уебсайта www.icenter.bg са крайни.

3. Обект на продажба. Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената

3.1. Обект на продажба чрез уебсайта www.icenter.bg са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта www.icenter.bg, са описани в самия него и в съответните подраздели за отделните видове продукти.

3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта www.icenter.bg, са посочени в самия него, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя.

“ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД има право да променя едностранно посочените на уебсайта www.icenter.bg цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.

3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.

3.5. Отправената от “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД чрез уебсайта www.icenter.bg публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта www.icenter.bg и покупката на стоки.

4.1. Уебсайтът www.icenter.bg може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:

• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;

• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;

• разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;

• трите имена на потребителя;

• валиден електронен адрес на потребителя;

• телефонен номер на потребителя

• адрес за получаване поръчаната стока

• трите имена на лицето, овластено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;

• данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, наложен платеж при доставка на куриера или кредитна карта;

• в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;

• изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);

• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.

Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.

4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта www.icenter.bg може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Общи условия и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с Общите условия” преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.

4.3. Уебсайтът www.icenter.bg не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълноти в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Общите условия.

4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и уебсайта www.icenter.bg до момента на нейното потвърждение от “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД съгласно т. 6.1.

4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката. Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба

5.1. След получаване на поръчката “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и уебсайтът www.icenter.bg извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон.

След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес. Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка.

В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане.

В случай, че потребителят желае може да извършите онлайн разплащания с виртуалния ни ПОС терминал чрез дебитни/кредитни карти – Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard. При избиране на този метод вашите данни ще бъдат обработени от системата на банка ДСК (която е част от системата OTP Express).

При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):
– Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

  • тип на картата,
  • номер на картата,
  • дата на валидност на картата,
  • код за сигурност на картата;

Търговецът „Ел Пи Ел Юникомс“ не събира, не съхранява и не обработва картови данни.
Независимо от валутата с която разполагате по сметка, всички транзакции ще бъдат извършвани в български лева според актуалния обменен курс на вашата банка.
След постъпване на плащането в нашата система започва обработката на вашата поръчка, като при получаване на стоката не дължите плащане към куриер. Трансакцията ви ще бъде потвърдена на имейл чрез персоналния ви акаунт в iCenter. В случай, че плащането не е преминало успешно ще получите имейл за повторен опит.
Възстановяването на суми се извършва само по картата, която е била използвана за извършване на онлайн разплащането в 5 дневен срок.

При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД.

5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка или да поръча друга, налична стока.

6. Сключване на договорите за покупко-продажба

6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес.

7. Права и задължения на страните

7.1. “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД се задължава:

• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;

• да достави в срок съответната стока

• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 106 от Закона за защита на потребителите.

7.2. Потребителят се задължава

• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;

• да плати цената на поръчаната от него стока;

• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е овластил за това;

8. Извършване на доставките. Получаване на стоката

8.1. “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки с куриер до 3 работни дни след сключването на договора за покупко-продажба.

8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:

• купувача;

• лице, овластено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);

• лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;

• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.

8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Общи условия.

8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:

• актуалните данни на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;

• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;

• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставенат му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД.

8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока. Отказ от договора

9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката, предмет на подадена от него поръчка, когато:

а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2.

За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква “а” по-горе и ако потребителят не изяви друга воля, стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД.

9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 3 работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.

9.2.1 Ако устройството (iPhone, iPad или Mac) бъде активирано, то не може да бъде върнато.  Веднага след стартиране на устройството започва да тече гаранцията. 

9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.

10. Рекламации

Рекламациите за недостатъци на доставена от “ЕЙ ПИ ЕЛ Юникомс” ООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Общи условия

Настоящите Общи условия са обявени на уебсайта www.icenter.bg на 10 май 2010г. и влизат в сила, считано от 15 май 2010 г., като се прилагат за всички поръчки за покупка, подадени на или след тази дата.